Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Masibuyel' eMbo

Nal'ibali
Ikomkhulu lamaXhosa iNqadu, umasipala wase Mbhashe bebambisene noNal’Ibali bavuselele,bonwabisa  bekwakhuthaza  ukubaliswa kwamabali  bekhumbuza abemi base Mbhashe ngemvelaphi yeentsomi, kwi bhotwe lekomkhulu lamaXhosa iNqadu eDutywa ngomhla wesibhozo kwinyanga yomMsintsi.
Lo msitho ubuzinyaswe yinkosi uSalakuphathwa, uCeba uMazola Mbovu (obemele usodophu wase Mbhashe) okwayintloko yesebe lezococeko lwasekuhlaleni, uSally Mills oyintloko msebenzi wezonxebelelwano weNal’ Ibali no Nompucuko Zakaza ongumbalisi wentsomi nongumphandi wembali yezakwaXhosa kuGatyana kunye nabanye oceba base Mbhashe. Bekubizwe amaqela ezikolo zamabanga aphantshi kunye nabazali abangabathandi nabaxhasi beentsomi.
Lo mgushuzo uyinxalenye yemibhiyozo yale nyanga yenkcubeko amafa, namagugu. Ukubaliswa nokufundwa kweentsomi yinxalenye yemvelaphi yamaXhosa, ethe ekuhambeni kwexhesha yasilela,yatyeshelwa ngenxa yempucuko nokuhamba kwama xesha.
Injongo yalomnyadala ibikukubuyisa umdla, nothando lwe ntsomi, ngokukhumbuza uluntu ngokubaluleka kwazo. Iintsomi ziyingqaka emandla yamaxhosa, ziqulethe imfihlo yamaXhosa yokonwabisa, ukufundisa ngaxeshanye nokoluleka. Lo msitho ube yindlela yokukhumbuza uluntu jikelele ngobuntu nendlela yokukhusela nokulondoloza izithethe zamaXhosa.
UNompucuko zakaza uhlomhle wathi “Ndicinga ukuba ndivuya kakhulu xa umsitho onje uthe waziswa eMbhashe kule nyanga yokufundisa abantwana ngokubaluleka kokufunda nokubaliswa kwee ntsomi. Kuba ndiyakholelwa into yokuba apha eMbhashe sinamaqhawekazi ekubhalwe ngawo, awaye dume ngukubalisa intsomi, nto leyo ethi izenze iintsomi zibe yinxalenye yenkcubeko yase Mbhashe
Kubalulekile ukuba sifundise abantwana ngemvelaphi yakwa Xhosa kunye nezithethe zakwantu. Umnqweno wam kukukhuthaza otitsha ezikolweni,ukuba bafundise abantwana iincwadi ezibhalwe ngolwimi lwesiXhosa kuba abantwana bale mihla abayazi imvelaphi yabo,yayeabzazi iintsomi ngenxa yexesha abakhula kulo ,lokutyeshelwa kwazo. Ndiyathemba ke urhulumente uzokuyithathela igqalelo le nto”.